null

SZKOLENIA OTWARTE

Szkolenia otwarte to cykl szkoleń, zarówno jednodniowych jak i kilkudniowych, organizowanych głównie w miastach wojewódzkich i powiatowych, na które zapraszamy m.in. członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołów Interdyscyplinarnych, Pracowników Socjalnych, Asystentów Rodzin oraz innych przedstawicieli służb społecznych pracujących z osobami i rodzinami z problemem alkoholowym m.in.: policjantów, kuratorów, strażników miejskich, nauczycieli, pielęgniarek. Szkolenia przygotowane są zgodnie z opracowanym przez PARPA Ramowym programem podstawowego szkolenia dla członków GKRPA oraz Zespołów Interdyscyplinarnych zgodnie z art.6 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z zakresu profilaktyki i RPA, w oparciu o wymóg art. 41 ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Szkolenia zamknięte

null

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Szkolenia zamknięte to szkolenia dla członków M/GKRPA, ZI, Pracowników OPS-ów jak również Sprzedawców napojów alkoholowych, które organizowane są w siedzibie Zamawiającego. Szkolenia przygotowane są zgodnie z opracowanym przez PARPA Ramowym programem podstawowego szkolenia dla członków GKRPA oraz Zespołów Interdyscyplinarnych zgodnie z art.6 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z zakresu profilaktyki i RPA, w oparciu o wymóg art. 41 ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

null

OŚWIATA

Szkoła, ze względu na swą specyfikę, jest właściwym miejscem dla realizacji wszelkich działań profilaktycznych ponieważ: jest miejscem intensywnego rozwoju w zakresie funkcjonowania interpersonalnego i społecznego w grupie rówieśniczej; jest miejscem konfrontacji autorytetów i kształtowania się poczucia własnej tożsamości ucznia; (…) wypełnia znaczną część aktywnego życia dzieci i młodzieży” (Zbigniew Gaś, 1997)
Warsztaty profilaktyczne, realizowane przez Centrum MEDICUS mają na celu zapobieganie zachowaniom ryzykownym oraz trudnym sytuacjom, jakie mogą pojawić się w życiu młodych ludzi.
Zgodnie z rekomendacjami PARPA zachęcamy do realizacji programów profilaktycznych obejmujących zarówno dzieci, rodziców jak i nauczycieli. Możliwa jest również organizacja zajęć jedynie dla uczniów. Z naszych długoletnich doświadczeń wynika, że włączenie do programu wszystkich osób zaangażowanych w szkolne życie pozwala odnieść znaczące korzyści.
Zajęcia profilaktyczne realizowane są najczęściej jako cykl warsztatów odbywających się na terenie szkoły w czasie zajęć lekcyjnych. Możliwe jest dostosowanie programów do potrzeb danej klasy, jak również poprzedzenie ich diagnozą potrzeb.

  • Aktualności